I Wojewódzki Konkurs Poetycki Drukuj

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im Tadeusza Kościuszki
w Białymstoku
zaprasza do udziału w I Wojewódzkim  Konkursie Poetyckim

Polegającym na ułożeniu wiersza dotyczącego 10 wskazania Tadeusza Kościuszki skierowanego do potomnych, które brzmi:

„Zachowanie twoje niech będzie takie,
aby je każdy pochwalał

Cele konkursu:

o   Kształtowanie postaw patriotycznych

o   Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innego człowieka

o   Rozwijanie twórczości literackiej

 

 

Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych
  • Każda szkoła przesyła maksymalnie trzy wiersze
  • Prace powinny zajmować nie więcej niż jedną stronę maszynopisu
  • Każda praca powinna być samodzielna i opisana wg wzoru:

Imię i nazwisko oraz klasa

Adres i telefon placówki

Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

  • Termin nadsyłania prac: 31.03 2011 r.
  • Prace przechodzą na własność organizatora
  • O sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator
  • Kontakt: Agata Żebrowska, telefon do szkoły: 85 65 – 31 – 779,

e - mail: biblioteka _16 @ wp.pl

Zasady oceniania i nagradzania:

§  Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatorów

§  Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: zgodność z tematyką, oryginalność, pomysłowość, oraz estetykę pracy

Ogłoszenie wyników:

O wynikach i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie(pierwsza połowa kwietnia)